High mountain hay Tall mountain

admin Staff asked 3 years ago

Thơ – học viên Intermediate IELTS Insights – hỏi: Thầy đã dạy với chiều cao của người và vật thì đừng nên dùng “high” mà hãy dùng “tall”. Vậy em muốn hỏi ví dụ mình sẽ nói là “high mountain” hay “tall mountain” ạ?

1 Answers
admin Staff answered 3 years ago

Để trả lời ngắn gọn cho em áp dụng được, thì khi nói đến chiều cao People em dùng “tall”. Còn với những trường hợp khác, em vẫn dùng “tall”, nhưng “high” vẫn có thể áp dụng trong một số trường hợp. Ví dụ như “mountain” phía trên.
Em có thể bắt gặp những cách giải thích “dễ hiểu hơn” như hình trụ mảnh là “tall” và hình chữ nhật hay tam giác là “high”. Tuy nhiên có thể không chính xác. Vì, như em thấy, mountain là hình tam giác và “high” lẫn “tall” đều có thể ổn.
Vậy, mình có thể nhớ như vậy để dùng là được. Còn muốn hiểu rõ hơn thầy trích một vài links sau để em nghiên cứu thêm.
Tự điển Cambridge: https://dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/high-or-tall
Ý kiến từ người bản xứ:
https://forum.wordreference.com/threads/high-mountain-or-and-tall-mountain.2531446/
http://www.primaryhomeworkhelp.co.uk/mountains/tallest.htm
https://englishlive.ef.com/blog/language-lab/english-vocabulary-help-high-tall-explained/

August 14, 2021